Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat

Burn-out & depressie

Burn-out & depressie

Inhoudstafel / Table des matières

Inleiding

Logo AG Insurance

Dit re-integratietraject is bedoeld voor mensen die zijn uitgevallen op het werk met een burn-out. Via dit traject trachten we je niet alleen sneller opnieuw aan het werk te krijgen, maar vooral weerbaarder te maken zodat de kans op herval zo klein mogelijk is.

Het traject bestaat uit 3 fases, namelijk de intake, de relaxatiefase en de re-integratiefase.

Het intakegesprek gebeurt bij Dr. Luc Wachtelaer. Hij luistert, analyseert en schat in wat jouw behoeftes zijn binnen dit traject. Tijdens de volgende fase, de relaxatiefase is het de bedoeling om je tot rust te brengen. Dit gebeurt aan de hand van relaxatietherapie, psychotherapie en bewegingstherapie. Tijdens de laatste fase, de re-integratiefase wordt er specifiek gewerkt aan je terugkeer in het professionele leven via de jobcoaching.

Trajecten kunnen zowel in het Medisch Centrum Ternat zelf plaatsvinden, alsook online. Dit is volledig afhankelijk van je eigen voorkeuren.

Intake

Foto Luc Wachtelaer

Dit re-integratietraject gaat altijd van start met een intakegesprek bij dr. Luc Wachtelaer. Tijdens dit gesprek luistert hij naar je verhaal en stelt hij verdere vragen om een concreet beeld te krijgen waar zich de specifieke problemen bevinden. In samenspraak met jou bepaalt hij het voor jou best passende traject. Dr. Wachtelaer blijft je eveneens maandelijks opvolgen tijdens je traject.

Relaxatiefase

Relaxatietherapie

Het doel van de relaxatietherapie is je lichaam tot rust te brengen. Er wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van jouw spanning en stress. Op basis hiervan maakt de relaxatietherapeut een analyse en gaat voor een aanpak die het meest aansluit bij jouw verhaal. Via allerlei relaxatieoefeningen leer je jezelf tot rust brengen en voor jezelf zorgen.

Bewust ontspannen zou een basisvaardigheid moeten zijn, maar het vergt wel wat training omdit te gebruiken. Daarnaast kunnen ze ook bijdragen tot het verminderen van klachten en bevorderen van de gezondheid. Naarmate je het traject vordert worden de ontspanningsoefeningen uitgebreid. Binnen ons traject worden verschillende relaxatietechnieken gebruikt om tot rust te komen zoals spierontspannings- en ademhalingsoefeningen, stretching, yoga, meditatie, massage,...

Iedere relaxatietherapeut werkt volgens zijn eigen manier en gebruikt andere relaxatietechnieken. Dr. Wachtelaer bepaalt samen met jou welke aanpak het meest geschik is voor jou. Op het einde van het traject krijg je een persoonlijk actieplan mee zodat je ook alleen verder kan.

Psychotherapie

In het psychologische luik van het traject begeleiden onze psychotherapeuten je in de zware beleving van overspanning en uitputting, gedurende het hele herstelproces en alle fasen die je daarbij doormaakt.

Concreet houdt dat vaak in te beginnen bij de aanvaarding van de doorgaans zware diagnose ‘burnout’. De eerste taak van de psychotherapeut is je op te vangen. Ze kijken welke klachten op de voorgrond staan, wat de meest storende gedachten zijn, welke stressoren mee de emmer van de spanning gevuld hebben en hoe je de spanning vandaag beleeft. Vervolgens wordt er gekeken naar wat er vandaag nodig is om meer rust te kunnen vinden en zo een daalervaring in de toekomst te vermijden.

Uitendelijk is het de bedoeling een correct zelfbeeld te verkrijgen en de patronen te herkennen die destructief zijn voor jezelf. Een beter evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning en tussen plezier en prestatie is essentieel in dit proces.

Bewegingstherapie

Beweging is een esssentieel onderdeel van het herstel van een burn-out. Door middel van lichaamsbeweging kom je opnieuw in contact met je eigen lichaam en trachten we het lichaam tot rust te brengen. Daarnaast heeft beweging een zeer positieve invloed op de werking van je hersenen, je immuniteit en weerbaarheid.

We hebben verschillende bewegingvormen in ons aanbod opgenomen. Ten eerste hebben we het ‘bewust bewegen’, waarbij de focus voornamelijk op relaxatie ligt. Verder hebben we de medische Fitness waarbij er vooral gewerkt wordt aan het verbeteren van de aerobe conditie en de spierkracht. Tot slot is er ook de mogelijkheid om te sporten in de natuur, waarbij we geloven dat bewegen in een groene omgeving een positieve invloed heeft op een lichaam dat overprikkeld is.

Re-integratiefase

Jobcoaching

Bij de opstart wordt de ‘gap’ in kaart gebracht tussen de doelen die jij je stelt werkgerelateerd en de situatie waarin je je vandaag bevindt. Wie/wat zijn helpers op weg naar je doel en welke obstakels heb je nog te overwinnen om je doel te verwezenlijken? Samen met de jobcoach ga je een exploratie-tocht aan naar grotere bewustwording en lange termijn verandering. Het is een co-creatief proces: jij geeft aan welke veranderingen je wil en de jobcoach bewaakt het proces / de vooruitgang door je vragen te stellen, te spiegelen en te confronteren.

Tijdens de verschillende sessies wordt er stilgestaan bij welke rol jij graag opneemt, waarin je sterker wil staan, welke waarden jou motiveren, hoe je jouw talenten wil gebruiken op het werk, wat mogelijke toekomstige opties zijn… Er wordt altijd afgesloten met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierbij worden verschillende opties overlopen: van terugkeren naar je huidige werkgever tot het onderzoeken van nieuwe uitdagingen.

De jobcoach bepaalt samen met jou acties op korte termijn om de geformuleerde professionele doelstellingen te behalen, evenals acties op langere termijn om eventuele professionele ‘dromen’ te bewaken. Er wordt naast een plan A - een terugkeer bij de huidige werkgever - ook gekeken naar een plan B en C

Coördinator

Foto Kathleen Platteau

Kathleen is verantwoordelijk voor de coördinatie van het burn-out re-integratietraject. Ze is jouw contactpersoon, dus voor vragen kan je steeds bij haar terecht. Tevens zorgt zij ook voor de planning van jouw afspraken bij onze zorgverleners.

Je kan haar bereiken via e-mail op

 

Burnout et dépression

Introduction

Logo AG Insurance

Ce programme de réintégration est destiné aux personnes qui ont quitté leur travail pour cause de burnout. Par ce programme, nous essayons non seulement de vous remettre au travail plus rapidement, mais surtout de renforcer votre résilience afin que de réduire au maximum le risque de rechute.

Le programme comprend 3 phases, à savoir la prise en charge, la phase de relaxation et la phase de réintégration.

L'entretien de prise en charge a lieu chez le Dr. Luc Wachtelaer. Il écoute, analyse et évalue vos besoins dans le cadre de ce programme. Pendant la phase suivante, la phase de relaxation est destinée à ramener le calme dans votre esprit. Pour ce faire, nous avons recours à la relaxothérapie, à la psychothérapie et à la kinésithérapie. Lors de la dernière phase, qui est la réinsertion, nous travaillons spécifiquement sur votre retour à la vie professionnelle par le biais d'un coaching professionnel.

Les programmes peuvent avoir lieu au centre médical de Ternat même ainsi qu'en ligne. Cela dépend entièrement de vos préférences.

Prise en charge

Foto Luc Wachtelaer

Ce programme de réintégration commence toujours par un entretien de prise en charge avec le Dr. Luc Wachtelaer. Au cours de cet entretien, il écoute votre histoire et pose d'autres questions pour détecter concrètement où se situent les problèmes spécifiques. En concertation avec vous, il déterminera le programme qui vous convient le mieux. Le Dr. Wachtelaer continue également à vous suivre chaque mois tout au long de votre programme.

Phase de relaxation

La relaxothérapie

L'objectif de la relaxothérapie est de ramener le calme dans votre esprit. Les causes possibles de vos tensions et de votre stress sont examinées. Sur cette base, le relaxothérapeute fait une analyse et choisit l'approche qui correspond le mieux à votre histoire. Grâce à toutes sortes d'exercices de relaxation, vous apprenez à vous calmer et à prendre soin de vous.

La relaxation consciente devrait constituer une aptitude de base mais son application nécessite cependant un certain entraînement. Ces exercices peuvent en outre contribuer à réduire les troubles et à promouvoir la santé. Les exercices de relaxation seront étendus au fur et à mesure de votre progression. Nous utilisons tout au long du programme différentes techniques de relaxation pour se détendre, telles que la relaxation musculaire et les exercices de respiration, le stretching, le yoga, la méditation, le massage, ...

Chaque relaxothérapeute travaille à sa manière et utilise des techniques de relaxation différentes. Le Dr. Wachtelaer déterminera avec vous l'approche qui vous convient le mieux. À la fin du programme, un plan d'action personnel vous sera remis afin de pouvoir continuer par vous-même.

Psychothérapie

Dans la partie psychologique du programme, nos psychothérapeutes vous guident à travers la lourde expérience de la tension extrême et de l'épuisement, pendant tout le programme de rétablissement et toutes les phases que vous traversez.

Concrètement, cela commence souvent par l'acceptation du diagnostic généralement sévère de « burnout ». La première tâche du psychothérapeute est de prendre soin de vous. Il examine quels sont les troubles prédominants, quelles sont les pensées les plus perturbantes, quels facteurs de stress ont fait déborder le seuil des tensions et comment vous vivez la tension aujourd'hui. Il examine ensuite ce qu’il vous faut aujourd'hui pour trouver plus de paix et de tranquillité et éviter une expérience de rechute à l'avenir.

Le but final est de se faire une image correcte de soi et de reconnaître les schémas qui nous sont destructeurs. Dans ce processus, il est essentiel de trouver un meilleur équilibre entre l'effort et la détente et entre le plaisir et la performance.

La kinésithérapie

Le mouvement est un élément essentiel pour se rétablir d'un burnout. L'exercice physique vous permet de reprendre contact avec votre propre corps et nous essayons de ramener le calme. Le mouvement a en outre une influence très positive sur le fonctionnement de votre cerveau, votre immunité et votre résilience.

Notre offre comprend diverses formes de mouvement. Nous avons d'abord le « mouvement conscient », où l'accent est mis principalement sur la relaxation. Nous avons également le Fitness médical où nous travaillons principalement sur l'amélioration de la condition aérobie et de la force musculaire. Et il y a enfin la possibilité de faire du sport dans la nature. Nous pensons en effet que l’exercice dans un environnement vert a une influence positive sur un corps débordant de tensions.

Phase de réintégration

Coaching professionnel

Le début de l'accompagnement professionnel commence par vous-même. Nous examinons les objectifs que vous avez encore en vue et les obstacles éventuels à la réalisation ou non de ces objectifs. Le coach professionnel vous soutient dans ce processus et vous aide à poser les bonnes questions. Il est important qu'il soit un soutien dans ce processus, car bien entendu, c'est vous qui déterminez les changements que vous souhaitez.

Au cours des différentes sessions, nous identifierons les meilleures options pour vous dans votre vie professionnelle, du retour chez votre employeur actuel à la recherche d'autres défis. L'objectif est finalement de vous permettre de disposer d'un plan de développement personnel. Le coach professionnel détermine avec vous les actions à court terme pour atteindre vos objectifs professionnels, ainsi que les actions à plus long terme pour réaliser vos rêves professionnels. En plus du plan A, qui est le retour à l'employeur actuel, nous élaborons également un plan B et C.

Coordinatrice

Foto Kathleen Platteau

Kathleen est responsable de la coordination du processus de réintégration en cas de burn out. Elle est votre personne de contact, vous pouvez par conséquent toujours vous adresser à elle si vous avez des questions. Elle s'occupe également de la planification de vos rendez-vous avec nos prestataires de soins.

Vous pouvez la joindre par e-mail à l’adresse